Gebruikerslogin

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
3 + 17 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Kandidaatstelling Vaste Benoeming

 

 NOTA | 05-10-2022

KANDIDAATSTELLING VASTE BENOEMING op 01/01/2023


 

 

 1. Inleiding

  De procedure omtrent de vaste benoemingen in wervingsambten omvat 3 stappen: eerst stelt het schoolbestuur de vacante betrekkingen vast volgens de toestand op 15 oktober en deelt het die mee tegen 15 november, dan stelt het personeelslid zich kandidaat voor benoeming en daarna gaat de benoeming in op 1 januari.

   

 2. Welke betrekkingen moeten altijd vacant worden verklaard

  • alle betrekkingen in wervingsambten die op 15 oktober vacant zijn.

   • Ook de betrekking van een vastbenoemd personeelslid dat uiterlijk op 15 oktober als gevolg van een arbeidsongeval of een beroepsziekte door de administratieve gezondheidsdienst (Medex) ongeschikt is bevonden om zijn ambt uit te oefenen en dat op zijn verzoek door het schoolbestuur ter beschikking werd gesteld wegens ontstentenis van betrekking. Deze betrekking geldt immers vanaf het ogenblik van de terbeschikkingstelling ook als een vacante betrekking.

     

  • de betrekkingen in wervingsambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel in het basisonderwijs, secundair onderwijs die op 15 oktober aan de volgende voorwaarden voldoen:

   • het deel van de betrekking in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel van een vastbenoemd personeelslid waarvoor dat personeelslid op 15 oktober met verlof wegens verminderde prestaties vanaf de leeftijd van 55 jaar is;

   • het deel van de betrekking in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel van een vastbenoemd personeelslid waarvoor dat personeelslid op 15 oktober met gedeeltelijke loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 50 jaar is;

   • het deel van de betrekking in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel van een vastbenoemd personeelslid waarvoor dat personeelslid op 15 oktober met gedeeltelijke loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 jaar is.

     

  • de betrekkingen in wervingsambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel in het basisonderwijs en secundair onderwijs waarvan de vastbenoemde titularis op 15 oktober voor zijn volledige opdracht of voor een deel van zijn opdracht voor een volledig schooljaar afwezig is omwille van een of meer van volgende verlofstelsels:

   • verlof wegens bijzondere opdracht;

   • verlof wegens opdracht;

   • verlof voor vakbondsopdrachten;

   • verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet;

   • verlof erkende politieke groepen;

   • politiek verlof;

   • verlof toegekend aan personeelsleden die ter beschikking van de koning worden gesteld;

   • verlof voor verminderde prestaties;

   • afwezigheid voor verminderde prestaties.

     

    Opgelet: een afwezigheid voor een volledig schooljaar wordt in het kader van deze vacantverklaring beschouwd als een afwezigheid van minimaal de periode vanaf de eerste effectieve werkdag van september tot en met de laatste effectieve werkdag van juni.

     

  • Als een vastbenoemd personeelslid de goedkeuring heeft gekregen om een langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen op te nemen, wordt het deel van de opdracht

    

    

    

    

   vzw Organisatie Broeders van Liefde 09 221 45 45

   Stropstraat 119 info@broedersvanliefde.be

   waarvoor het personeelslid dit langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen opneemt, 24 maanden na de aanvangsdatum van dit verlof een vacante betrekking.

    

  • Het schoolbestuur kan daarnaast betrekkingen die na 15 oktober en uiterlijk op 1 januari daaropvolgend vacant worden door pensionering of terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen, eveneens meedelen als een vacante betrekking met het oog op een vaste benoeming.

   

 3. Tijdstip en verspreiding van het bericht van vacantverklaring

   

  1. Omschrijving van de vacante betrekkingen

   Het schoolbestuur deelt haar vacante betrekkingen met het oog op een vaste benoeming op 1 januari mee vóór 15 november.

    

   Het personeelssecretariaat van de cluster bereidt de vacantverklaring voor en gebruikt de actuele formulieren met aandacht voor alle personeelsleden, correcte adresgegevens, data enz. Het model bevat een opsomming van de schoolbesturen en scholen uit de scholengemeenschap en geeft duidelijk aan bij welk bestuur gekandideerd moet worden. Voor personeelsleden van de scholen Broeders van Liefde is dit bij het schoolbestuur vzw Organisatie Broeders van Liefde.

    

  2. Aan welke personeelsleden moet de vacantverklaring worden meegedeeld?

   De betrekkingen die vacant zijn in een school die behoort tot een scholengemeenschap, moeten door het schoolbestuur worden meegedeeld aan alle personeelsleden van de scholengemeenschap.

   Hiertoe worden alle personeelsleden gerekend die tussen 15 oktober en 15 november administratief in dienst zijn.

    

  3. Inhoud van het bericht van vacantverklaring Het bericht van de vacantverklaring bevat:

   • een duidelijke omschrijving van de aangeboden betrekkingen (zie punt 4.1. Omschrijving van de vacante betrekkingen in de verschillende onderwijsniveaus)

   • de vermelding van de vorm en de termijn waarbinnen een personeelslid moet kandideren;

   • de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vaste benoeming.

     

    Deze informatie wordt ter beschikking gesteld van onze personeelsleden, met als bijlage een lijst van alle vacante betrekkingen in wervingsambten.

    Het bericht van vacantverklaring wordt ondertekend door Yves Demaertelaere, Bestuurder-sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs.

     

  4. Wijze van verspreiding van het bericht van vacantverklaring

   Het volstaat dat het bericht van vacantverklaring wordt meegedeeld aan de personeelsleden van de scholengemeenschap én wordt openbaar gemaakt:

   • de mededeling kan gebeuren via het elektronisch communicatieplatform van de school of via mail (de school bewaart het bewijs van verzending);

   • de openbaarmaking kan gebeuren door het bericht van vacantverklaring ad valvas uit te hangen in de leraarskamer, met daarbij de vermelding dat de personeelsleden die dit bericht nog persoonlijk wensen te ontvangen, dit onder afgedrukt vorm kunnen verkrijgen.

     

 4. Kandidaatstelling vaste benoeming

   

  1. Vorm en termijn voor kandidaatstelling voor vaste benoeming Vorm:

   • Een aangetekende brief sturen aan het schoolbestuur dat de betrekking vacant heeft verklaard.

    Adres: vzw Organisatie Broeders van Liefde, Stropstraat 119, 9000 Gent

    t.a.v.: Yves Demaertelaere, Bestuurder-sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs

    Een bijkomende mogelijkheid is het versturen van een aangetekende e-mail1; hiervoor dienen zowel de verzender als de ontvanger zich te registeren met een elektronische identiteitskaart via https://www.aangetekende.email/. Het versturen van een aangetekende e-mail is goedkoper dan het versturen van een aangetekende brief (zie bijlage).

     

    Een kandidaatstelling ‘via afgifte’ wordt niet toegestaan.

     

   • De brief moet duidelijk vermelden voor welke school/scholen en voor welke vacante betrekking(en) er wordt gekandideerd (= zoals vermeld op de vacantverklaring).

     

    Termijn (wordt afgesproken binnen de scholengemeenschap):

   • Het schoolbestuur vraagt om de kandidaatstelling in te dienen volgens de afspraken gemaakt binnen de betreffende scholengemeenschappen: uiterlijk vrijdag 2 december 2022

     

    Scholengemeenschap

    Datum kandidaatstelling vaste benoeming:

    SG Op Weg

    Uiterlijk vrijdag 2 december 2022

    SG Zwalmvallei

    Uiterlijk vrijdag 2 december 2022

    SG De Archipel

    Uiterlijk vrijdag 2 december 2022

    SG Leopoldsburg/Lummen

    Uiterlijk vrijdag 2 december 2022

    SG SMS

    Uiterlijk vrijdag 2 december 2022

    SG Caleidoscoop

    Uiterlijk vrijdag 2 december 2022

    SG Wachtebeke/Zelzate

    Uiterlijk vrijdag 2 december 2022

    SG Ideaal

    Uiterlijk vrijdag 2 december 2022

    SG Emmaüs

    Uiterlijk vrijdag 2 december 2022

    SG Stroming

    Uiterlijk vrijdag 2 december 2022

    SG Leopoldsburg/Tessenderlo/Lummen

    Uiterlijk vrijdag 2 december 2022

    SG Voorkempen

    Uiterlijk vrijdag 2 december 2022

    SG Turnhout

    Uiterlijk vrijdag 2 december 2022

     

 5. Benoemingsvoorwaarden die gelden voor alle personeelsleden

 

Een vaste benoeming in een vacant verklaarde betrekking van een wervingsambt moet op 1 januari plaatsvinden onder volgende voorwaarden.

 

Het personeelslid moet:

 • Belg of onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie, de E.V.A. (Europese Vrijhandelsassociatie) of in het bezit zijn van een vrijstelling verleend door de Vlaamse Regering.

 • Burgerlijke en politieke rechten genieten of in het bezit zijn van een door de Vlaamse Regering te verlenen vrijstelling die samengaat met de vrijstelling bedoeld in 1.

 • Van onberispelijk gedrag zijn zoals blijkt uit een uittreksel uit het strafregister dat niet langer dan één jaar tevoren werd afgeleverd. Het uittreksel strafregister moet de volgende finaliteit vermelden: 596.2 – model bestemd voor contacten met minderjarigen.

 • Voldoen aan de taalvereisten.

  Wil je in het Vlaams onderwijs werken, moet je het Nederlands beheersen. Als onderwijzer in de 3de graad moet je ook kennis van het Frans hebben.

 • Een vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs hebben, bij organieke bepalingen of bij overgangsmaatregel, voor het specifieke wervingsambt.

 • Op 31 augustus voorafgaand aan de datum van vaste benoeming ten minste 360 dagen dienstanciënniteit hebben in het ambt van benoeming in een of meer instellingen van het schoolbestuur.

   

   

   

  Er zijn heel wat binnen- en buitenlandse firma’s die het systeem van aangetekende mails aanbieden, het zijn echter enkel de firma’s die gekwalificeerd zijn volgens de eIDAS-verordening die volledige rechtszekerheid garanderen. Er is in België maar 1 firma gekwalificeerd om aangetekende mails te bezorgen, nl. Connect Solutions uit Zonhoven (https://www.aangetekende.email/).

  In afwijking van voormelde regel kan een personeelslid voor een uitbreiding van een vaste benoeming in een ambt op 1 januari 2022, beroep doen op alle dagen dienstanciënniteit die hij uiterlijk op 31 augustus 2021 in het betrokken ambt heeft verworven bij het schoolbestuur en op dagen dienstanciënniteit die hij in dat ambt heeft bij een ander schoolbestuur. Dit geldt enkel onder de volgende voorwaarden:

  • Het personeelslid werd op 1 januari 2021 in het betrokken ambt deeltijds benoemd door het schoolbestuur;

  • De instellingen van de schoolbesturen waar het personeelslid deze dagen dienstanciënniteit in het ambt heeft verworven behoren tot dezelfde scholengemeenschap;

  • Het schoolbestuur waar het personeelslid deeltijds werd benoemd in het ambt, heeft op 1 januari 2021 geen gebruik gemaakt van de bepaling dat er bij haar een dienstanciënniteit van ten minste 360 dagen, waarvan 240 effectief gepresteerd, moest verworven zijn.

    

   Een schoolbestuur kan ook diensten die een personeelslid gepresteerd heeft in een wervingsambt in het buitengewoon basis- of buitengewoon secundair onderwijs beschouwen alsof die zijn gepresteerd in een wervingsambt in het gewoon basisonderwijs en dit beperkt tot maximaal 290 dagen dienstanciënniteit.

    

   De dienstanciënniteit wordt in aanmerking genomen en berekend volgens artikel 6 van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs.

    

 • De betrekking in hoofdambt uitoefenen.

 • Zich kandidaat hebben gesteld in de vorm en binnen de termijn vermeld in de oproep tot de kandidaten.

 • Voor het ambt in kwestie als laatste evaluatie geen evaluatie met eindconclusie "onvoldoende" hebben verkregen bij het schoolbestuur waar de vacante betrekking zich situeert.

  Als het personeelslid niet werd geëvalueerd, wordt deze voorwaarde geacht voldaan te zijn.

 • Uiterlijk op de vooravond van de vaste benoeming (31 december) voor doorlopende duur aangesteld zijn in het ambt waarvoor hij zich kandidaat heeft gesteld. Deze voorwaarde geldt voor alle instellingen van de scholengemeenschap.

 • Uitzondering

  De voorwaarde betreffende tijdelijke aanstelling van doorlopende duur is niet vereist in volgende situaties:

  • Voor een vast benoemd personeelslid dat werd aangesteld bij wijze van reaffectatie of wedertewerkstelling.

  • Voor een vast benoemd personeelslid voor wat betreft het volume van zijn opdracht waarvoor hij is vast benoemd en waarvoor hij een verlof heeft verkregen om tijdelijk een andere opdracht uit te oefenen. Dit personeelslid moet wel voldoen aan andere hier opgesomde voorwaarden.

 

Voor meer informatie kan je terecht op:

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9212 omzendbrief 13CC/VB/ML – datum laatste wijziging: 1 september 2022

 

Yves Demaertelaere

Bestuurder - Sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs

BIJLAGE – Digitale aangetekende zending

 

 1. Account aanmaken

 2. Aangetekende zending aanmaken en versturen

  • Kies ‘aangetekende email’ – ‘nieuw bericht’.

  • Kies een verzending naar ‘bedrijf’

  • Vul het ondernemingsnummer in: 0406633304

    

    

    

    

  • Controleer de gegevens en ga verder.

  • Vermeld bij het onderwerp ‘kandidaatstelling vaste benoeming op 01/01/2020 en schrijf je bericht,

   gericht aan Yves Demaertelaere.

    

    

    

  • Upload het correct ingevulde document ‘kandidaatstelling voor een vaste benoeming in een

   wervingsambt, vacantverklaring 15 oktober 2019’

    

    

    

    

  • Dien je bericht in. Indien nodig zal je gevraagd worden om een provisie te storten. Eens voldoende provisie kan je je bericht indienen.

    

    

    

    

 3. Controle

Via mail krijg je een bevestiging van de aangetekende email.

 

Je vindt de zending ook in de rubriek ‘Outbox’ waar je deze kan downloaden en opslaan.

 

 

 

 

Met dank aan Ann Gansbeke, coördinerend directeur SG Op Weg

lijn