Gebruikerslogin

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
8 + 12 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Kandidaatstelling TADD

NOTA | 18-3-2022

KANDIDAATSTELLING TADD

 1. Recht op TADD

 

1.1.       Recht op aanvangsbegeleiding

Een tijdelijk personeelslid dat voor bepaalde duur wordt aangesteld, moet de nodige aanvangsbegeleiding krijgen en volgen. Aanvangsbegeleiding ondersteunt het tijdelijke personeelslid in het leren beheersen van zijn kerntaken, in het zichzelf verder ontwikkelen als persoon en als professional, en in het leren vinden van zijn weg in de school als werkplek en als lerende organisatie.

 

De aanvangsbegeleiding is een recht en een plicht voor alle tijdelijken van bepaalde duur in een wervingsambt, behalve voor personeelsleden die aangesteld zijn bij wijze van TAO of van reaffectatie of wedertewerkstelling: voor hen is aanvangsbegeleiding wel mogelijk, maar niet verplicht.

 

1.2.       Beoordeling

In het kader van het verwerven van een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur is de beoordeling door de eerste evaluator heel belangrijk. Sterker nog: deze feedback zal deel uitmaken van een coachend en waarderend personeelsbeleid. Niet alle werkpunten zijn trouwens van die aard dat ze aanleiding geven tot het ontzeggen van het recht op TADD. Het is de eerste evaluator die een objectieve beoordeling geeft aan elk tijdelijk personeelslid dat een traject van aanvangsbegeleiding heeft afgelegd.

 

De eerste evaluator kan drie vormen van beoordeling hanteren: een positieve beoordeling, een beoordeling met werkpunten of een negatieve beoordeling.

De beoordeling volgt niet het formele traject van functioneren/evalueren.

 

1.2.1.              De positieve beoordeling

Een positieve beoordeling houdt in dat het personeelslid in aanmerking komt om zich kandidaat te stellen voor het recht op TADD.

 

Opgelet: als het tijdelijke personeelslid uiterlijk op 30 juni van het schooljaar geen beoordeling heeft gekregen, dan is het alsof het personeelslid een positieve beoordeling heeft gekregen.

 

1.2.2.              De beoordeling met werkpunten

Een beoordeling met werkpunten betekent dat het tijdelijk personeelslid nog werkpunten heeft waarvoor het zich moet inzetten en waarvoor bijkomende begeleiding nodig is.

 

Deze beoordeling heeft echter tot gevolg dat het personeelslid voorlopig niet in aanmerking komt voor het recht op TADD.

Het personeelslid zal bijkomend 200 dagen effectief moeten presteren om het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur te verwerven.

De eerste evaluator kent dan uiterlijk op 30 juni van het schooljaar opnieuw een beoordeling toe: een positieve beoordeling of een negatieve beoordeling.

Bij een positieve beoordeling kan het tijdelijke personeelslid zich kandidaat stellen voor het recht op TADD.

 

Opgelet: als het personeelslid van de eerste evaluator geen beoordeling krijgt, geldt dit als een positieve beoordeling.

 

 

 

vzw Organisatie Broeders van Liefde        09 221 45 45

Stropstraat 119                                              info@broedersvanliefde.be

9000 Gent                                                      www.broedersvanliefde.be

1.2.3.              De negatieve beoordeling

Een negatieve beoordeling betekent dat het tijdelijke personeelslid niet voldoet voor een nieuwe aanstelling en ook niet in aanmerking komt om het recht op TADD te verwerven.

 

Opgelet: deze beoordeling heeft tot gevolg dat het tijdelijke personeelslid zich geen kandidaat kan stellen voor het recht op TADD.

 

1.3.       Anciënniteitsvoorwaarde

Als tijdelijk personeelslid in eenzelfde ambt binnen eenzelfde scholengemeenschap moet je aan volgende voorwaarden voldoen om het TADD-recht te verwerven:

 • uiterlijk op 30 juni minstens 290 dagen dienstanciënniteit hebben,  waarvan 200 dagen effectief gepresteerd;
 • beschikken over een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs;
  • uiterlijk op 30 juni van het schooljaar een positieve beoordeling of geen beoordeling hebben gekregen van de eerste evaluator.

 

Deze voorwaarden gelden voor het tijdelijke personeelslid dat:

 • op of na 1 september 2021 voor het eerst in dienst komt;
  • op of na 1 september 2021 opnieuw in dienst komt en op 30 juni 2021 minder dan 290 dagen dienst- anciënniteit heeft verworven.

 

Dit betekent dat een tijdelijk personeelslid op basis van de nieuwe voorwaarden voor het eerst het recht op TADD kan verwerven op 1 september 2022.

 

Indien een tijdelijk personeelslid vóór 1 september 2021 al minstens 290 dagen dienstanciënniteit had, dan blijven de oude voorwaarden gelden:

 • uiterlijk op 30 juni 580 dagen dienstanciënniteit hebben, waarvan 400 dagen effectief, en geen beoordeling met werkpunten hebben.

In geval van een beoordeling met werkpunten moet het personeelslid eerst bijkomend 200 dagen effectief presteren met een aangepast traject van aanvangsbegeleiding.

 

Opgelet: het zwangerschapsverlof en de periode van verwijdering uit een risico in het kader van bedreiging door een beroepsziekte en/of moederschapsbescherming worden meegerekend als effectief gepresteerde dagen, maar dit voor maximaal 140 dagen binnen de 400 die effectief moeten gepresteerd zijn, en voor maximaal 70 dagen binnen de 200 die bijkomend effectief moeten gepresteerd zijn na een beoordeling met werkpunten.

 

1.4.       Kandidaatstelling

Een personeelslid dat de nodige anciënniteit verworven heeft en voor de eerste maal binnen de scholengemeenschap wenst te worden aangesteld voor doorlopende duur in een bepaald ambt, moet zich met een aangetekende brief kandidaat stellen. Deze aangetekende kandidaatstelling dient vóór 15 juni (van deze datum kan het schoolbestuur niet afwijken) te gebeuren bij één van de schoolbesturen van de scholengemeenschap. Bij deze kandidaatstelling moeten enkel de dienstattesten van andere schoolbesturen worden gevoegd, niet de attesten van de diensten bij het schoolbestuur waar men zijn kandidatuur stelt.

 

Aangezien het recht op TADD geldt voor alle scholen binnen de scholengemeenschap, heeft het schoolbestuur dat een kandidaatstelling voor TADD ontvangt de verantwoordelijkheid om de andere schoolbesturen hierover te informeren; doorgaans zal dit gebeuren via de centrale diensten van de scholengemeenschap. Daarom wordt de afspraak gemaakt om alle kandidaatstellingen TADD via de coördinerende directeur van de scholengemeenschap te laten verlopen.

 

Eenmaal een personeelslid effectief voor doorlopende duur aangesteld werd in een bepaald ambt, hoeft het in die scholengemeenschap niet meer aangetekend te kandideren in dat ambt. De eerste effectieve (d.w.z. administratieve) aanstelling voor doorlopende duur geldt immers als een over de schooljaren doorlopende kandidaatstelling voor TADD in dat ambt. Het hoeft daarbij niet te gaan om effectieve diensten, maar enkel om een administratieve aanstelling voor doorlopende duur: ook personeelsleden die voor doorlopende duur

worden aangesteld en een verlofstelsel opnemen, bijvoorbeeld VVP, zorgkrediet o.d., hoeven nadien niet meer aangetekend te kandideren voor TADD in dat ambt in die scholengemeenschap.

 

Een personeelslid verliest zijn recht op TADD in alle scholen van de scholengemeenschap wanneer het vijf opeenvolgende schooljaren in geen enkel ambt diensten heeft gepresteerd in scholen van deze scholengemeenschap.

 

Voor alle scholen in de scholengemeenschap betekent dit dat ze rekening moeten houden met:

 • alle personeelsleden die aangetekend gekandideerd hebben voor 15 juni van het voorgaande schooljaar en aan de anciënniteitsvoorwaarde voldoen,
 • én met alle personeelsleden die in het verleden in de scholengemeenschap een administratieve aanstelling voor doorlopende duur hebben verkregen in een bepaald ambt en bovendien in de loop van de laatste 5 schooljaren een aanstelling in om het even welk ambt hebben gehad in de scholengemeenschap. Het feit dat de TADD onderbroken werd, doet geen afbreuk aan het behoud van hun kandidaatstelling voor TADD.

 

Yves Demaertelaere

Bestuurder - Sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs

Kalender webedison