Frequently asked questions

Hoe bevallingsverlof aanvragen?

Kan ik VVP combineren met een andere dienstonderbreking?

Bezoldiging bij wettelijke feestdagen, de weekends en de korte vakantieperiodes

Procedure bij staking in het onderwijs

Langer werken dan 65 jaar

Hoeveel dagen heb je nodig voor TADD?

Word ik doorbetaald bij verlof wegens 'een bedreiging door een beroepsziekte'

Onbezoldigd ouderschapsverlof

Pensioen

Schadeloosstelling bij arbeidsongeval

Haard- en standplaatsvergoeding.

Heb ik recht op omstandigheidsverlof indien ik trouw in het weekend?

Bij het bepalen van de dagen omstandigheidverlof mag men het doel van deze vorm van verlof niet uit het oog verliezen. Het is namelijk gecreëerd om, wegens specifieke omstandigheden op specifieke dagen, afwezig te kunnen/moeten zijn. Het gaat hier om dagen waarop het personeelslid verondersteld wordt arbeidsprestaties te verrichten.

Bijvoorbeeld: voor het huwelijk van het personeelslid(leraar, onderwijzer..) op een dag in juli of augustus waarop het normalerwijze geen onderwijsopdrachten moet uitoefenen, kan later geen dag omstandigheidsverlof meer worden toegestaan.

Het omstandigheidsverlof of het verlof wegens overmacht heeft geen vaste begin- of einddatum. Het personeelslid neemt het verlof op het ogenblik van de gebeurtenis of naar aanleiding van omstandigheden die uit de gebeurtenis voortvloeien. De inrichtende macht, schoolbestuur of de directie oordeelt over het verband met de gebeurtenis. Als verschillende gebeurtenissen zich toevallig op dezelfde dag voordoen, kan het personeelslid voor elk geval afzonderlijk het aantal rechthebbende dagen opnemen.

meer weten: klik hier voor bron

 

Wanneer start en stopt mijn onbetaald verlof?

Aanvang, periode en einde

Aanvang

De TBSPA kan op elk moment ingaan. Er is geen vaste begindatum. Dit wordt in onderling overleg tussen het personeelslid en zijn/haar inrichtende macht geregeld.

Periode

De duur van elke periode TBSPA is niet vastgelegd en wordt, naargelang de noodwendigheid, dus eveneens in onderling overlegd tussen het personeelslid en zijn/haar inrichtende macht bepaald. Er is enkel een beperking op de maximumduur van de TBSPA. Dit wordt verder in punt 8 toegelicht.

Einde

Er is geen vaste einddatum. De TBSPA eindigt op de tussen het personeelslid en zijn/haar inrichtende macht overeengekomen dag. Bij wederzijds akkoord is het mogelijk de TBSPA voortijdig te beëindigen.

De TBSPA eindigt eveneens de dag na de termijn (zie punt 8) van de 60-ste maand.

BELANGRIJKE UITZONDERING
 
TBSPA aangevraagd van 1 september tot 30 juni
 
De TBSPA die door het personeelslid aangevraagd wordt en door de inrichtende macht wordt toegestaan voor de volledige periode van 1 september tot 30 juni wordt volgens de regelgeving geacht genomen te zijn tot 31 augustus (zie verder punt 8.3.2).

Dienstonderbrekingen die geen einde maken aan de TBSPA

Het ziekteverlof, het bevallingsverlof, de afwezigheid wegens arbeidsongeval, wegens ongeval op weg naar en van het werk, wegens beroepsziekte, de terbeschikkingstelling wegens ziekte, de afwezigheid wegens een bedreiging door een beroepsziekte en het verlof wegens moederschapsbescherming maken geen einde aan de TBSPA.

Wat is een scholengemeenschap?

Wat is een scholengemeenschap?

Een scholengemeenschap bestaat uit één of meerdere scholen in een bepaalde streek.  Ze maakt afspraken over het onderwijsaanbod, personeelszaken en leerlingenaangelegenheden.

De scholen die tot een scholengemeenschap behoren behouden hun zelfstandigheid. Een scholengemeenschap heeft  meer te bieden dan elke school afzonderlijk. Het onderwijsaanbod van een scholengemeenschap moet minstens bevatten:

  1. een eerste graad bestaande uit een eerste leerjaar A en B, een tweede leerjaar en een beroepsvoorbereidend leerjaar;
  2. een tweede graad bestaande uit een eerste en tweede leerjaar van het algemeen secundair onderwijs met drie opties, een eerste en tweede leerjaar van het technisch secundair onderwijs met twee studiegebieden en een eerste en tweede leerjaar van het beroepssecundair onderwijs met twee studiegebieden; de studiegebieden van het technisch en beroepssecundair onderwijs mogen dezelfde zijn;
  3. een derde graad bestaande uit een eerste en tweede leerjaar van het algemeen secundair onderwijs met drie opties, een eerste en tweede leerjaar van het technisch secundair onderwijs met twee studiegebieden en een eerste en tweede leerjaar van het beroepssecundair onderwijs met twee studiegebieden; de studiegebieden van het technisch en beroepssecundair onderwijs mogen dezelfde zijn.

Bron: Onderwijsdecreet Secundair Onderwijs 14-07-1998.

Kan ik VVP stopzetten?

10. TOESTANDEN DIE HET VERLOF EN DE AFWEZIGHEID VOOR VERMINDERDE PRESTATIES OPSCHORTEN

Het verlof voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen en de afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid worden opgeschort zodra het personeelslid, binnen de statutaire bepalingen die op hem van toepassing zijn, de volgende verloven of terbeschikkingstelling verkrijgt:

1° bevallingsverlof;

loopbaanonderbreking voor medische bijstand;

3° onbezoldigd ouderschapsverlof (= het vroegere borstvoedingsverlof);

4° verlof om dwingende redenen van familiaal belang;

5° verlof om een stage te vervullen in een andere betrekking van de Staat, een Gemeenschap, een Gewest, de provincies, de gemeenten, een daarmee gelijkgestelde openbare instelling, een officiële of een gesubsidieerde vrije school of centrum;

6° verlof om zijn kandidatuur voor de wetgevende of provinciale verkiezingen voor te dragen;

7° verlof om de cursussen bij te wonen van de school voor burgerlijke bescherming, hetzij als vrijwillige dienstnemer bij dit korps, hetzij als niet tot dit korps behorende leerling;

8° verlof om in vredestijd prestaties te verrichten bij het korps voor burgerlijke bescherming als vrijwillige dienstnemer bij dit korps;

9° opvangverlof;

10° verlof voor de opvang met het oog op adoptie en pleegvoogdij;

11° verlof voor het vervullen van sommige militaire prestaties in vredestijd en van diensten bij de civiele bescherming of van taken van openbaar nut op grond van de wetten houdende het statuut van de gewetensbezwaarden, gecoördineerd op 20 februari 1980;

12° verlof om een ambt uit te oefenen bij het kabinet van een lid van de Regering van een Gemeenschap of van een Gewest of bij het kabinet van een minister, een staatssecretaris of een gewestelijk staatssecretaris;

13° verlof voor vakbondsopdrachten;

14° verlof wegens (bijzondere) opdracht;

15° verlof voor het verrichten van bepaalde prestaties ten behoeve van de in de wetgevende vergaderingen van de Staat en van de Gemeenschappen of de Gewesten erkende politieke groepen, respectievelijk ten behoeve van de voorzitters van die groepen;

16° verlof om van het kabinet van de Koning deel uit te maken;

17° ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking;

18° palliatief verlof in het kader van loopbaanonderbreking;

19° vaderschapsverlof;

20° terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden.

Hoe pensioen aanvragen en indienen?

Een pensioen kan maar verkregen worden indien de rechthebbende het schriftelijk aanvraagt. De aanvraag kan ten vroegste 12 maanden vóór de gewenste pensioendatum ingediend worden. Wordt ze meer dan 12 maanden nà de normale pensioendatum ingediend dan zal het pensioen pas verleend worden met ingang van de eerste van de maand volgend op de datum van aanvraag. Wanneer het personeelslid beslist op pensioen te gaan, is het ten zeerste aan te raden de aanvraag minstens 9 maanden vóór de pensioendatum in te dienen.

Het personeelslid vult volgende documenten in.

- Mededeling van pensioen - PERS 15. Indien het personeelslid bij verschillende inrichtende machten werkt, moet het voor elk van hen een exemplaar invullen. Elke inrichtende macht ondertekent het formulier.

- Pensioenaanvraag. Het personeelslid hoeft slechts 1 exemplaar in te vullen en bezorgt dit vervolgens aan de instelling waar het zijn grootste volume vaste benoeming heeft.

De instelling waar het personeelslid zijn grootste volume vaste benoeming heeft, stuurt de pensioenaanvraag naar het werkstation. Indien er andere inrichtende machten betrokken zijn, dan sturen zij de PERS 15 op die zij samen met het personeelslid hebben ondertekend.

Fungeert de rechthebbende (ook) als vast benoemde in bijbetrekking, dan moet voor deze prestaties eveneens een pensioendossier ingestuurd worden bij het werkstation dat dit dossier beheert.

Waar kinderbijslag aanvragen?

Bij de RKW als de aanvrager nog nooit gewerkt heeft, grensarbeider is, in het onderwijs werkt:
contact:

Gent (Provinciaal Bureau van Oost-Vlaanderen)

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)
Koning Leopold II-laan 27 - 9000 Gent

Tel.: 09-244 74 11
Fax: 09-222 73 74
Email: klik hier

 Aanvraagformulier

Hoe het kraamgeld krijgen ?

Aanvragen kan vanaf de 6e maand van de zwangerschap.

Bezorg daarvoor aan het kinderbijslagfonds een verklaring van de dokter of de verloskundige.

Voor een eerste geboorte kunt u het formulier Aanvraag om kraamgeld (E) invullen.

Zeer belangrijk: bezorg na de geboorte aan het kinderbijslagfonds direct het "Geboortebewijs om het kraamgeld te bekomen krachtens de wetgeving inzake gezinsbijslag". Dat is een van de attesten die het gemeentebestuur afgeeft bij de aangifte van de geboorte.
Als het kind doodgeboren is, stuur dan ook dit attest met de vermelding "levenloos vertoond kind" op. Ook dan is er recht op kraamgeld.

Het kraamgeld kan betaald worden vanaf de 8e maand van de zwangerschap.

Met het formulier Wijze van betalen van uw kinderbijslag (W) kunt u uw bankrekeningnummer meedelen. Anders wordt het kraamgeld betaald per circulaire cheque.

Storting op een bankrekening is snel en veilig.

 

Verschil omstandigheidsverlof en verlof wegens overmacht.

Het omstandigheidsverlof wordt ingedeeld in twee “soorten”:
· naar aanleiding van een gebeurtenis

  • overlijden
  • huwelijk
  • bevalling

 

· voor het vervullen van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten
  • bijwonen van een bijeenkomst van een familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter
  • oproeping als getuige voor een rechtscollege of persoonlijke verschijning op aanmaning van een rechtscollege
  • de uitoefening van het ambt van voorzitter, van bijzitter of van secretaris van een stembureau of een stemopnemingsbureau
  • om deel uit te maken van de jury van het hof van assisen
 
Het omstandigheidsverlof:

Dit verlof vervangt de vroegere vorm van dienstonderbreking die “uitzonderlijk verlof wegens overmacht” werd genoemd.
Bij ziekte of ongeval van welbepaalde personen

Duur

De duur van het verlof mag per burgerlijk jaar niet meer dan vier werkdagen bedragen.
Medisch attest
Uit een medisch attest moet blijken dat de aanwezigheid van het personeelslid bij één of meer van de voornoemde personen absoluut vereist is.

Wat moet u doen bij 1 dag afwezigheid

Bij afwezigheid wegens ziekte voor één dag blijft de formaliteit beperkt tot het onmiddellijk verwittigen van de directeur. De directeur verwittigt bij ziekte zijn inrichtende macht. Dit mag door tussenkomst van een derde persoon gebeuren maar het zieke personeelslid is verantwoordelijk indien de ziektemelding niet gebeurd is. Met “onmiddellijk” wordt bedoeld, het eerste uur van afwezigheid of het eerste schooluur indien de uurregeling van het betrokken personeelslid vóór de normale schooluren aanvangt.

Bij een ééndagsziekte heeft de directeur niet het recht om een afwezigheidsattest te eisen, wel het recht om controle aan te vragen. Om dat mogelijk te maken moeten de personeelsleden die tijdens de ééndagsziekte niet in hun woonplaats verblijven, de directeur uitdrukkelijk meedelen waar ze die dag wél verblijven.

Tijdens de ééndagsziekte mag het personeelslid de woon- of verblijfplaats enkel verlaten om gerechtvaardigde medische redenen (b.v. bezoek aan dokter, ziekenhuis, apotheek) die achteraf, indien nodig, moeten kunnen bewezen worden.

Bij verlenging van de ééndagsziekte moet betrokkene uiteraard de nodige attesten opsturen naar de directie en naar het controleorgaan (zie punt 2.1.2. hierna).

Het werk aanvatten en nadien moeten verlaten wegens ZIEKTE valt niet onder de bepalingen van de ééndagsziekte en geldt niet als afwezigheid wegens ziekte. De directeur hoeft in die gevallen geen controle aan te vragen.

Abonneren op Frequently asked questions